Bản đồ xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Liên Trạch (cách 4.7 km), Sơn Lộc (cách 5.4 km), Vạn Trạch (cách 6.7 km), Hạ Trạch (cách 7.0 km), Hưng Trạch (cách 7.3 km), Bắc Trạch (cách 7.9 km), Mỹ Trạch (cách 8.3 km), Quảng Minh (cách 8.6 km), Phú Trạch (cách 9.5 km), Tây Trạch (cách 10.2 km), Hoàn Trạch (cách 10.9 km), Quảng Văn (cách 11.1 km), Quảng Thuận (cách 11.6 km), Lâm Trạch (cách 12.3 km), Hòa Trạch (cách 12.4 km), Quảng Hòa (cách 12.5 km), Đồng Trạch (cách 12.5 km), Quảng Phúc (cách 12.5 km), Hải Trạch (cách 12.6 km), Quảng Thủy (cách 12.9 km),

Latitude/longitude: 17 37 52N, 106 24 17E
Decimal coordinates: 17.6311 106.405

Thông tin chung

Cự Nẫm là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 7332
Diện tích: 3266 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc